Skip to main content
Homepage
SE
Logga in/Bli medlem
Logo

Värna om Jorden: Live Nation Environmental Sustainability Charter

Live Nation Entertainment är världens ledande liveunderhållningsföretag, bestående av globala marknadsledare: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship och Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment har makten att förändra liv. Vi är övertygade om att ett sätt vi kan göra den största skillnaden i världen är att stärka andra genom musik. Detta gäller vårt förhållningssätt till hållbarhet; ”Att stärka jorden” är vår strategi för att minska vår miljöpåverkan.

Vi förlitar oss på miljön för att skapa live-evenemang i världsklass. Vi förvaltar den miljö där våra arenor och liveevenemang är baserade, där iscensättningen är en integrerad del av skapandet av den unika atmosfären som ger fansen bestående minnen.

Vår avsikt är att visa ledarskap inom klimatåtgärder genom att sätta vetenskapligt baserade mål som försäkrar att våra minskningar av växthusgasutsläppen är i linje med åtagandena som gjordes i UNFCCC:s Parisavtal. Detta kommer att säkerställa att vi bidrar till den nivå av koloxidutsläpp som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriella temperaturer, enligt vad som anges i 2018 års Utvärderingsrapport från den Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC, efter engelskans Intergovernmental Panel on Climate Change).

Live Nations Position om klimatförändringar

Klimatförändringarna är på riktigt och sker just nu. Nivåerna av CO2e i luften är de högsta som någonsin har registrerats. Extrema väderhändelser har blivit allt vanligare och mer intensiva och har påverkat många människors liv. Denna och andra miljöfrågor såsom förlust av biologisk mångfald, luftföroreningar, havsnivåhöjning och havsförsurning visar att mänskliga handlingar oavsiktligt försätter jorden i ett mindre gästfritt tillstånd. Med katastrofala förluster i biologisk mångfald vilket omnämns i rapporten Living Planet, IPCC:s fastställande av tidsplanen för brådskande åtgärder för att begränsa uppvärmningen, den ökade medvetenheten bland allmänheten och protester som kräver statliga ingripanden, är kravet på regeringar, företag, organisationer och individer att arbeta tillsammans för att minska våra utsläpp av växthusgaser tydligare än någonsin tidigare.

Som världsledaren inom liveunderhållning har vi ett ansvar att bevara livemusikupplevelsen för kommande generationer och en fantastisk möjlighet att använda vår plattform för att inspirera globala miljöåtgärder.

Vi kommer att sträva efter en minska miljöpåverkan från våra arenor och festivaler för att säkerställa att vi är ansvarsfulla världsmedborgare som tar hand om våra samhällen och som gör vad vi kan för att stävja de mest skadliga effekterna av globala klimatförändringar.

Vi kommer att utnyttja branschens kreativa filosofi, motivera och inspirera våra fans, medarbetare, artister och branschen i stort för att ta små men kraftfulla steg för miljön både på och utanför våra evenemang.

Vi kommer dessutom att utnyttja hållbarhet som ett sätt att fortsätta förnya och driva värde för vårt företag.

Dessa Stadgar är:

  • En enhetlig vision som kommer att dra nytta av och påskynda det arbete som har gjorts hittills och anpassar sig till ett gemensamt hållbarhetssyfte, och lyfter våra ansträngningar från stegvisa till omvälvande.
  • En ambitiös men genomförbar samling av målsättningar. Vi kommer att anpassa våra ansträngningar och mål till de senast etablerade globala standarderna och ramverken såsom Förenta Nationernas Initiativ för hållbar utveckling, och det Vetenskapsbaserade initiativet
  • En inspirerande och offentlig engagemangsplattform som sammanför det bästa av live musik, kultur, varumärken, utbildning och vetenskap för att ta itu med och inspirera lösningar till klimatförändringen bland branschen, våra anställda och de miljontals fans som kommer genom våra portar.

Vi har identifierat åtta prioriterade områden som utgör vårt hållbarhetsarbete: utsläpp och energi, resursanvändning och avfall (inklusive plast), vatten, livsmedel, offentligt engagemang, upphandling, transporter och lokala konsekvenser. Varje område har bedömts i samband med dess inverkan på och bidrag till de relevanta FN-målen1.

År 2019 kommer alla arenor och liveevenemang som ägs och drivs av Live Nation att mäta sina utsläpp av växthusgaser med målet att sätta vetenskapliga mål som kommer att säkerställa att våra minskningar av växthusgasutsläpp (GHG) är i linje med de rekommendationer som lades ut i 2018 års Utvärderingsrapport från den Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC)

Detta kommer att göra det möjligt för oss att fastställa årliga minskningsmål för att uppfylla vårt övergripande mål på en 50-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser i omfattningarna 1 och 2 senast 2030.

Vi ser den snabba övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp som brådskande.

Vårt mål är att alla våra ägda och drivna arenor och kontor och live-evenemang ska drivas med 100% förnybar energi. Våra byggnader och lokaler kommer att drivas enligt certifierad energieffektivitetsstandarder.

Under de kommande 10 åren kommer vi att öka andelen energi från förnybara energikällor och investera i energieffektivitetsåtgärder och certifiering. Vi kommer att välja partners och leverantörer som kan hjälpa oss att nå vårt mål och stödja innovation och testa ny teknik.

Live Nation kommer att prioritera avfallsminskning, följt av återanvändning och sedan återvinning, av energåtervinning och avyttrande.

Vi strävar efter att alla våra kontor, lokaler och evenemang ska skicka noll avfall till deponi och uppnå en 50% (eller högre) materialåtervinningsgrad före 2030, med beaktande av lokala och nationella förutsättningar.

Vi rapporterar noggrant om vårt avfall och utvecklar avfallshanteringsplaner med våra entreprenörer. Vi kommer att skapa slutna avfallshanteringssystem på våra arenor och evenemang och stödja utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Vi kommer att fasa ut försäljningen av engångsplast på våra ägda och drivna arenor och evenemang senast 2021. Alla produkter som därefter används måste vara antingen återanvändbara, förnybara, certifierat komposterbara eller, om det är oundvikligt, framställda av minst 30% återvunnet innehåll.

Detta inkluderar provtagningsbehållare, bestick, tallrikar, koppar, flaskor, porslin, påsar, omrörningspinnar, sugrör.

Vi kommer att undersöka tillgängliga plastalternativ och rikta in våra partners mot samma mål.

Vi kommer att genomföra en källpolicy som prioriterar:

  • Återanvändning över engångsbruk
  • Förnybara över begränsade resurser
  • Certifierade komposterbara produkter där kommersiella kompostanläggningar finns
  • Prioritera produkter med den högsta tillgängliga andelen återvunnet innehåll, minst 30%

Vi kommer att tillhandahålla god tillgång till dricksvatten av hög kvalitet på våra arenor och live-evenemang, minska vattenavfall och identifiera högriskområden som kräver begränsningar av vattenförbrukningen. Vi kommer att utforska återanvändning av gråvatten och stödja innovation på detta område.

Vi ser industriell livsmedelsproduktion och slöseri som en miljöfråga. Vi kommer att erkänna livsmedlens koldioxidpåverkan och arbeta med våra leverantörer för att köpa in mat med högsta möjliga standard för djurens välbefinnande. Att erbjuda kvalitets- och hälsosamma livsmedel till våra kunder är en prioritet.

Vi minimerar mängden mat som går till spillo och använder komposteringsanläggningar på bästa möjliga sätt.

Våra hållbarhetsmål kommer tydligt och öppet att kommuniceras till vår publik och vi kommer att använda vår position och räckvidd för att samarbeta med våra kunder för att öka medvetenheten om miljöfrågor. Vi kommer att ansluta och samarbeta med lokala och nationella miljöideal och organisationer. Vi kommer att delta i hållbarhetssamtal inom industrin och vidare för att dela med oss av bästa praxis och lära från andra.

Vi kommer att arbeta med vår leveranskedja, våra partners och våra sponsorer i riktning mot gemensamma hållbarhetsmål.

Vi kommer att överväga hela livscykeln för de produkter vi upphandlar och möjliggöra utveckling av nya marknader för att stödja hållbara produkter.

Det är viktigt att alla våra arenor och liveevenemang har goda kollektivtrafikförbindelser och vi kommer att arbeta med leverantörer och lokala myndigheter för att uppmuntra användningen av hållbara transportmedel såsom linjebuss, spårvagn, tåg, arrangerade bussresor och cykling. För oundvikliga negativa effekter kommer vi att erkänna, mäta och skapa positiva effekter för att balansera och främja detta till vår publik samt våra artister, leverantörer och entreprenörer.

Ekologi - Varje arena och plats har sina egna unika egenskaper och våra konstruktioner är förberedda för att beakta alla ekologiskt känsliga områden eller föremål av historisk eller kulturell betydelse. Vi kommer att arbeta inom alla lokala förhållanden och genomföra bedömningar av påverkan på miljön eller den biologiska mångfalden om det behövs för att skydda den lokala floran och faunan medan våra evenemang äger rum.

Buller och belysning - Vi kommer att sträva efter att minimera effekterna av buller och ljusförorening från våra evenemang.

Lokal gemenskap - Vi stödjer lokala välgörenhetsorganisationer och skapar lokala sysselsättningsmöjligheter där så är möjligt. Vi kommer att sträva efter att mäta de ekonomiska effekterna som våra arenor och live-evenemang har på de lokala områdena.

Välfärd - Vi säkerställer hälsa och välbefinnande för all personal och besökare.

Hållbarhetspolicyn kommer att förvaltas centralt och utvecklas individuellt inom varje land, så att vi bygger upp kapacitet inom varje team och hållbarheten förblir central för vår planering och operationer.

Varje deltagande land skall utveckla ett miljöledningssystem och en handlingsplan som fastställer de åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå våra mål.

År 2019 kommer vi att mäta vårt grundläggande ekologiska fotavtryck med hjälp av en standardmetod och vi kommer att använda detta för att fastställa mätvärden och mål att arbeta mot varje år. Vi kommer att på ett transparent sätt spåra, mäta och dela våra framsteg och sikta mot att publicera årsrapporter. Vi avser också att delta i certifieringssystem där så är lämpligt.

Vi kommer att dela erfarenheter (positiva och negativa) om de förändringar vi gör, dela med oss av bästa praxis och lära oss av varandra.

Vår avsikt är att ständigt sträva efter att fortsätta utveckla och förbättra denna position.

* Elva av de sjutton Målen för hållbar utveckling är direkt relevanta för livemusikevenemang och är listade här:

3 — God hälsa och välbefinnande, 4 — Kvalitetsutbildning, 6 — Rent vatten och sanering, 7 — Prisvärd och ren energi, 9 - Industri, 11 — Hållbara städer och samhällen, 12 — Ansvarig konsumtion och produktion, 13 — Klimatpolitik, 14 — Liv under vatten, 15 — Liv på land och 17 — Partnerskap för målen.