Användarvillkor

LiveNation.se ("webbplatsen") ägs och drivs av Live Nation (Music) UK Limited ("vår", "oss" och "vi"). Vi är ett företag registrerat i England och Wales med registreringsnummer 02409911. Vårt registrerade kontor finns på 2nd Floor Regent Arcade House, 19-25 Argyll Street, London W1F 7TS, och vårt momsregistreringsnummer är 489 7987 40. info.livenation.se är vår e-postadress.

Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller för användning av webbplatsen. Genom att tillträda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren. Webbplatsen tillhandahålls till förmån för användare som är över 18 år. Om du inte är boende i Sverige, inte är över 18 år eller inte godtar att vara bunden av villkoren, får du inte använda eller tillträda webbplatsen och vi har rätt att begränsa eller hindra din åtkomst till webbplatsen. Om det är någonting som du undrar över ber vi dig skicka din fråga via Kundtjänst


1 DINA SKYLDIGHETER

1.1 Du får inte

 • (a) använda webbplatsen (eller någon del av den) i något olagligt syfte och du ska använda den i enlighet med alla tillämpliga lagar,
 • (b) ladda upp eller överföra genom webbplatsen, varken genom användarbidrag (enligt definitionen nedan) eller på annat sätt,
  • (i) datavirus, makrovirus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat som syftar till att hindra, avbryta eller störa en dators normala driftsrutiner eller
  • (ii) material som är kränkande, anstötligt eller av obscen eller hotfull karaktär, eller som kan orsaka förargelse, obehag eller onödig oro,
 • (c) använda webbplatsen på ett sätt som
  • (i) kan orsaka störningar, avbrott, skador, minskad effektivitet på webbplatsen eller så att webbplatsens effektivitet eller funktion på något sätt skadas eller
  • (ii) kränker eller gör intrång i en enskilds eller ett bolags rättigheter (däribland immateriella rättigheter och rätt till konfidentialitet och integritet),
 • (d) skapa eller publicera en textlänk till någon del av webbplatsen eller utan behörighet försöka få tillgång till någon del eller komponent av webbplatsen,
 • (e) kopiera eller sprida någon del av webbplatsen på något sätt utan föregående skriftligt samtycke,
 • (f) ändra eller modifiera någon del av webbplatsen med undantag för vad som är nödvändigt för att kunna använda webbplatsen för avsett ändamål.

1.2 I händelse av att du gör gällande rättighet eller krav mot slutanvändare av webbplatsen eller väcker talan mot slutanvändare beträffande dennes användning av webbplatsen, accepterar du att fullfölja sådan rättighet, krav eller talan oberoende av och utan att rikta regressanspråk mot oss.

1.3 Du får endast använda webbplatsen för personligt och icke-kommersiellt bruk.


2 VÅRA RÄTTIGHETER

2.1 Vi förbehåller oss rätten att

 • (a) ändra eller stänga av tillgången till webbplatsen (eller del av den), tillfälligt eller permanent, med eller utan meddelande till dig, och du accepterar att vi inte är ansvariga gentemot dig eller tredje part för ändringar eller avstängning av webbplatsen; och/eller
 • (b) ändra dessa villkor från en gång till en annan. Om du fortsätter använda webbplatsen (eller någon del av den) efter en sådan förändring, bedöms det som att du accepterar förändringen. Det är ditt ansvar att kontrollera regelbundet om villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringen av villkoren måste du omedelbart upphöra att använda webbplatsen; och/eller
 • (c) övervaka all verksamhet och allt innehåll som har att göra med webbplatsen. Vi kan undersöka varje rapporterad överträdelse av dessa villkor eller klagomål som gäller webbplatsen och har rätt att vidta de åtgärder som vi finner lämpliga (däribland utfärdande av varningar, avstängning eller införande av särskilda villkor för din tillgång till webbplatsen och/eller avlägsnande av material från webbplatsen).

2.2 Vi kommer att göra vårt bästa för att upprätthålla webbplatsen. Webbplatsen kan ändras från en gång till en annan. Du är inte berättigad till ersättning för att du inte kan använda webbplatsen eller någon del av den på grund av fel, tillfälligt avbrott eller avstängning av hela eller delar av webbplatsen, oavsett skälet därtill.


3 DINA PERSONUPPGIFTER

Vi respekterar dina personuppgifter och hanterar dem i enlighet med vår sekretesspolicy och den tillämpliga lagstiftning om uppgiftsskydd som gäller för närvarande. Klicka här för att se vår sekretesspolicy


4 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du är införstådd med och accepterar att vi inte ansvarar för tillgängligheten till sådana externa webbplatser och vi garanterar inte och ansvarar inte, vare sig direkt eller indirekt, för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll (inklusive felaktiga eller kränkande uppgifter), däribland reklam, produkter eller annat material eller tjänster som finns på eller är tillgängliga via sådana webbplatser. Vi ansvarar inte heller för skada, förlust eller lagöverträdelser som orsakats av eller påstås ha orsakats av, eller i samband med, användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga via sådana externa webbplatser.


5 KONTON

För att kunna använda vissa delar av webbplatsen kan du behöva skapa ett konto. Du får aldrig använda en annan användares konto utan föregående samtycke. När du skapar ett konto hos oss måste du lämna fullständiga och korrekta uppgifter. Du ansvarar själv för samtliga transaktioner som sker via ditt konto och vi rekommenderar därför att du förvara ditt lösenord på ett betryggande sätt. Du måste omedelbart meddela oss om du blir medveten om någon otillåten användning av ditt konto.


6 ANVÄNDARBIDRAG

6.1 Vi kan nu eller i framtiden tillåta att användare på webbplatsen överför videor och/eller andra kommunikationsmedel eller material till webbplatsen (gemensamt namn "Användarbidrag"). Användarbidrag måste alltid överensstämma med dessa villkor och med eventuella separata villkor och bestämmelser som gäller sådana användarbidrag som vi kan publicera på webbplatsen då och då.

6.2 Genom att överföra användarbidrag till webbplatsen godtar du härmed:

 • (a) att vi har oåterkallelig, permanent, icke-exklusiv, överförbar, ersättningsfri, världstäckande rätt och licens (med rätt att bevilja underlicenser) att använda, kopiera, ändra, presentera, sätta samman, dela, göra uppföljningsarbeten av, publicera, framföra offentligt, visa offentligt, omformatera, översätta, göra utdrag från (helt eller delvis) och sprida sådana användarbidrag (och på annat sätt förmedla användarbidrag till allmänheten) genom alla nu kända eller härefter utvecklade media (däribland andra webbplatser än denna webbplats), i valfritt syfte såväl kommersiellt och annonseringsrelaterat som övrigt,
 • (b) samt att varje användare av webbplatsen har oåterkallelig, permanent, världstäckande, icke-exklusiv, ersättningsfri licens att tillträda användarbidragen genom webbplatsen.

6.3 Genom att överföra användarbidrag till webbplatsen garanterar du, framställer och åtar dig gentemot oss att:

 • (a) du har full behörighet att bevilja rättigheter och licenser som gäller de användarbidrag som fastställs i detta avtal, och att
 • (b) de användarbidrag du överför:
  • (i) inte bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter (däribland upphovsrätt och/eller varumärken), annan äganderätt eller rätt till publicitet eller integritet;
  • (ii) inte strider mot någon lag, stadga, föreskrift eller förordning;
  • (iii) inte är kränkande, hånande, olagligt hotande eller trakasserande;
  •  
  • (iv) inte är obscena eller pornografiska; och
  • (v) inte strider mot någon lag gällande orättvis konkurrens, diskriminering eller falsk marknadsföring .

6.4 Vi svarar inte för några användarbidrag eller åsikter, rekommendationer eller råd som uttrycks i dem och vi friskriver oss uttryckligen enligt punkt 8 nedan från allt ansvar beträffande användarbidrag. Vi tillåter inte ageranden som innefattar upphovsrättsintrång eller intrång i annan immateriell rättighet på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ta bort användarbidrag utan förvarning helt efter eget omdöme, av vilken anledning som helst, däribland brott mot villkoren för användarbidrag och/eller brott mot immateriell äganderätt.

6.5 Du är införstådd med att du vid användning av webbplatsen kan utsättas för användarbidrag från olika källor och att vi inte ansvarar för äktheten, användbarheten, säkerheten eller immateriella rättigheter beträffande sådana användarbidrag. Vidare är du införstådd med och accepterar att du kan utsättas för användarbidrag som är felaktiga, kränkande, osedliga eller obehagliga och du accepterar och avstår härmed från att på rättslig eller sedvanlig grund rikta anspråk mot oss med anledning härav (enligt punkt 8 nedan).

6.6 Om du anser att ett användarbidrag på webbplatsen är felaktigt, kränkande, osedligt eller obehagligt eller utgör intrång i immateriell rättighet, kontakta då oss här


7 TILLGÄNGLIGHET

Vi tar vårt ansvar för att på ett seriöst sätt göra webbinnehåll och programvara tillgängligt. Vi åtar oss att göra vårt bästa för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionshinder och för att uppfylla gällande standarder om tillgänglighet, inklusive de tillgänglighetskrav som anges i sektion 508 i U.S. Rehabilitation Act och W3C:s riktlinjer för tillgängligt innehåll på webbplatser. Många Internetanvändare med funktionshinder upplever att det är svårt att använda webbplatser på grund av deras design. Vi är i färd med att granska och omkonstruera våra webbplatser för att göra dem så lättillgängliga som möjligt och för att de skall bli kompatibla med den typ av anpassad teknik som används av funktionshindrade personer, inklusive skärmläsare.


8 ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 ÄVEN OM VI KOMMER ATT GÖRA VÅRT BÄSTA FÖR ATT KONTROLLERA ÄKTHETEN AV DEN INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN, LÄMNAR VI INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DESS ÄKTHET.

8.2 Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "i den mån den är tillgänglig" och endast för din information och personliga bruk utan några utfästelser eller rekommendationer. Såvida inget annat anges i särskilda villkor beträffande en viss produkt eller tjänst lämnar vi inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande webbplatsen eller de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen, vare sig de erbjuds av oss eller för vår räkning (inklusive nedladdning av fri programvara), däribland underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för visst ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet, äkthet, skick eller fullständighet, eller underförstådda garantier genom återförsäljning, användning eller handel.

8.3 Såvida inget annat anges i särskilda villkor beträffande en viss produkt eller tjänst lämnar vi inga garantier för att webbplatsen eller produkterna eller tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, vare sig de erbjuds av oss eller för vår räkning (inklusive nedladdning av fri programvara), uppfyller dina krav eller är tillgängliga utan avbrott, punktliga, säkra eller felfria, eller att brister kommer att åtgärdas eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig eller produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen, vare sig de erbjuds av oss eller för vår räkning (inklusive nedladdning av fri programvara), är fria från virus eller buggar eller är helt funktionsdugliga, riktiga eller tillförlitliga. Vi ansvarar inte för förlust av innehåll eller material till följd av överföring till eller nerladdning från webbplatsen.

8.4 Ingenting i dessa villkor begränsar dina rättigheter som konsument enligt brittisk lag.

8.5 Du är införstådd med att vi inte kan garantera, och därför inte på något sätt ansvarar för, webbplatsens säkerhet eller integritet eller för den information som du lämnar på eller mottager från webbplatsen.

8.6 Vi ansvarar inte (inte heller vid försumlighet) för:

 • (a) ekonomisk förlust (inklusive förlust av intäkter, vinster, avtal, affärer eller förväntade besparingar); eller
 • (b) förlust av goodwill eller anseende; eller
 • (c) förlust av uppgifter eller användning av uppgifter; eller
 • (d) någon särskild eller indirekt eller påföljande förlust

i något fall, oavsett om sådana förluster gick att förutse av någon av oss vid den tidpunkt då den händelse som gav upphov till förlusten inträffade.

8.7 Ingenting i villkoren utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada genom vår eller våra anställdas eller ombuds försumlighet, eller ansvar för bedrägligt beteende.


9 FRISKRIVNING

DU ACCEPTERAR ATT VARA HELT ANSVARIG FÖR (OCH HELT FRISKRIVA OSS FRÅN) ALLA ANSPRÅK, ANSVAR, SKADOR, FÖRLUSTER, KOSTNADER OCH UTGIFTER, INKLUSIVE ADVOKATARVODEN, SOM VI ÅSAMKAS TILL FÖLJD AV ATT DU BRYTER MOT VILLKOREN, ELLER ANNAT ANSVAR SOM VI ÅSAMKAS P.G.A. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (DÄRIBLAND I SAMBAND MED ANVÄNDARBIDRAG) ELLER NÅGON ANNAN PERSONS ANVÄNDNING DÅ DENNE HAR TILLTRÄTT WEBBPLATSEN GENOM ATT ANVÄNDA DIN PERSONDATOR ELLER DITT INTERNETKONTO.


10 IMMATERIELL RÄTT OCH ANVÄNDARRÄTT

10.1 Du accepterar och godtar att all upphovsrätt, varumärken och all annan immateriell äganderätt till allt material eller innehåll som finns på webbplatsen alltid ägs av oss eller våra licensgivare. Vi ansvarar inte för förlust av innehåll eller material till följd av överföring till eller nerladdning från webbplatsen.

10.2 Du accepterar och godtar att det material och innehåll som finns på webbplatsen görs tillgängligt endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk och att du får skriva ut en kopia eller ladda ner utdrag från valfria sidor på webbplatsen i sådant syfte. Annan användning av material och innehåll på webbplatsen är förbjuden. Du godkänner att inte kopiera, sprida, överföra, publicera, sända, sälja, licensiera, visa, dela ut, kommersiellt exploatera eller skapa uppföljningsarbeten av sådant material och innehåll (och du godkänner att inte hjälpa eller underlätta för tredje part att göra det).

10.3 Med undantag för personuppgifter (enligt definitionen i vår sekretesspolicy) kommer information som du överför till webbplatsen i form av kommentarer, deltagande i chattrum eller på annat sätt, inte att behandlas med sekretess och du är införstådd med att vi kan använda informationen för de syften som anges i dessa villkor.

10.4 Vi förbehåller oss alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll som du inte uttryckligen har beviljats rätt att använda.


11 MEDDELANDEN

11.1 Du kan skicka meddelanden till oss enligt eller i anslutning till dessa Villkor genom e-post till info@LiveNation.se.

11.2 Eftersom ett bevisligen sänt meddelande inte garanterar att vi fått meddelandet, måste du försäkra dig om att du har mottagit en bekräftelse från oss. Vi avser att skicka denna till dig inom 5 arbetsdagar från att vi mottagit meddelandet, och du bör behålla den.


12 ALLMÄNT

12.1 Om någon del av villkoren skulle befinnas vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar skall den bestämmelsen anses vara avskild från villkoren och inte påverka giltigheten eller verkställbarheten för någon av de övriga bestämmelserna i villkoren.

12.2 Dessa villkor (utefter hur de ändras från gång till gång) utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan oss med avseende på alla frågor som tas upp här, och gäller över alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan oss i dessa frågor. Muntliga förklaringar eller muntlig information som någon av oss har lämnat skall inte påverka tolkningen av dessa villkor. Du bekräftar att du genom att acceptera dessa villkor inte har förlitat dig på någon utfästelse som inte uttryckligen anges här, och du accepterar att du inte har någon rätt till ersättning för oriktig uppgift om en sådan inte anges i dessa villkor. Ingenting i dessa villkor skall dock vara ansvarsbefriande när det gäller bedrägliga framställningar eller handlingar.

12.3 Villkoren styrs exklusivt av och är utformade i enlighet med lagarna i England och Wales, vars domstolar har exklusiv jurisdiktion vid eventuell tvist, även om vi har rätt att efter eget omdöme inleda och driva rättsförhandlingar i andra jurisdiktioner. Webbplatsen kontrolleras och bjuds ut av oss från England. Vi lämnar inga garantier att webbplatsen är lämplig eller tillgänglig för användning i andra länder.